ترجمه ماموریت های آرپی ماه ۲۲

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی ماه ۲۲
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

ما هر ماه در سایت مان بررسی می کنیم ترجمه ارپی های هر ماه را پس فراموش نکنید که به سایت ما سر بزنید حتما برای دریافت ترجمه ها و به سریع ترین حالت ممکن سعی می کنیم که ترجمه ماموریت هارا در اختیارتان بگذاریم.

اگر نیاز به دیدن ویدیو برای ترجمه ها دارید می توانید از ویدیو زیر استفاده کنید:

ویدیو ترجمه ماموریت های آرپی رویال پس ماه بیست و دوم

از هفته اول شروع می کنیم:

win a classic match 2 times while wearing a spetsnaz helmet 2

مسابقه حالت کلاسیک را در حالی که هلمت لول 3 دارید برنده شوید

use energy drink 36 times in classic mode

در مسابقه حالت کلاسیک 36 تا نوشابه انرژی را بخورید

(week 1 only) Spend 100 minutes in matches 100 صد دقیقه را در بازی سپری کنید (فقط هفته اول)

eliminate 20 enemies with assault rifles in erangel in classic mode

در مسابقه حالت کلاسیک مپ ارانگل 20 دشمن را با اسلحه رده AR بکشید

complete 7 matches with friends in classic mode 7 مسابقه حالت کلاسیک را با دوستانتان کامل کنید

pick up the flare gun in 6 matches with teammates in classic mode

در 6 مسابقه حالت کلاسیک به همراه همتیمی تان فرگان بردارید

visit the social lobby of 10 diffrent friends

از لابی مخصوص 10 دوست مختلف دیدن کنید

Eliminate 24 enemies with M416 in Classic Mode 24 دشمن را در مسابقه حالت کلاسیک با اسلحه M16 بکشید

pick up an AWM in 3 matches in classic mode

در 3 مسابقه حالت کلاسیک اسلحه AWM را بردارید

eliminate 3 enemies with Kar98K in classic mode 3 دشمن را در مسابقه حالت کلاسیک با اسلحه KAR9BK بکشید

survive for a total of 200 minutes in classic mode در مسابقه حالت کلاسیک 200 دقیقه زنده بمانید

travel more than 10000 meters while operating any vehicle in classic mode

در مسابقه حالت کلاسیک 10000 متر را با هر وسیله نقلیه ای طی کنید

خب عزیزان بریم سراغ ترجمه هفته دوم:

use first aid kit 30 times in classic mode
در مسابقه حالت کلاسیک 30 بار کیت احیا کننده استفاده کنید

pick up ghillie suit in 5 matches in classic mode
در 5 مسابقه حالت کلاسیک ست استتار بردارید

(week 1 only) Spend 100 minutes in matches
100 دقیقه را در بازی سپری کنید فقط هفته اول)

equip 2 firearms with full attachments at the same time in 1 classic mode
۲ اسلحه را در یک مسابقه حالت کلاسیک هم زمان فول اتچمنت کنید

eliminate 10 enemies with M249 in classic mode

10 دشمن را در مسابقه حالت کلاسیک با اسلحه M249 بکشید

eliminate players with vehicles 4 times with teammates in classic mode
۴دشمن را به همراه هم تیمی تان در مسابقه حالت کلاسیک با وسیله نقلیه بکشید

eliminate 2 enemies with DBS in classic mode 2
۲دشمن را در مسابقه حالت کلاسیک با اسلحه DBS بکشید

eliminate 5 enemies with Pistol in any mode 5
۵ دشمن را با کلت در هر مودی بکشید

deal a total of 500 damage with headshots in classic mode

در مسابقه حالت کلاسیک 500 واحد دمیج به سر دشمن وارد کنید

eliminate 22 enemies with M762 in classic mode 22
۲۲دشمن را در مسابقه حالت کلاسیک با اسلحه M762 بکشید

deal 5000 damage in Arena mode 5000
۵۰۰۰ دمیج را در مسابقه حالت آرنا به دشمن وارد کنید

rescue teammates 5 times in classic mode 5
پنج بار هم تیمی های خود را در مسابقه حالت کلاسیک نجات بدهید

ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم:

pick up molotov cocktail in 16 matches in classic mode
در 16 مسابقه حالت کلاسیک کوکتل مولوتوف بردارید

give 16 like to teammates
16 بار به همتیمی تان لایک بدهید

(week 3 only) Spend 100 minutes in matches
100 دقیقه را در بازی سپری کنید فقط هفته سوم)

Eliminate 14 enemies with SMGs Erangel in classic mode 14 دشمن را با اسلحه رده SMG در مود
کلاسیک مپ ارائگل بکشید

Eliminate 4 enemies with shutguns in Erangel in classic mode
دشمن را با اسلحه رده شاتگان در مود کلاسیک مپ ارانگل بکشید

Open air drops 6 times with teammates in classic mode
در مسابقه حالت کلاسیک به همراه همتیمیتان 6 دراپ را باز کنید

Eliminate 5 enemies with DP_28 in any mode
5 دشمن را با اسلحه 28_dp در هر مودی بکشید

Pick up SCAR-L in 15 matches in classic mode
در 15 مسابقه حالت کلاسیک اسلحه اسکار ال را بردارید

Obtain 50 contribution points during the clan battle event
در مدت زمان کلن بتل 50 امتیاز جمع کنید

Pick up extended Quickdraw Mag in 14 matches in classic mode
در 14 مسابقه حالت کلاسیک خشاب همه کاره بردارید

Eliminate 6 enemies with headshots in classic mode
6 دشمن را در مود کلاسیک با شلیک به سر بکشید

Restore 1200 health in classic mode
در مسابقه حالت کلاسیک 1200 واحد خون خود را افزایش دهید

ترجمه ماموریت های هفته چهارم:

Eliminate 6 enemies in a single match in classic mode
6 دشمن را در یک مسابقه در حالت کلاسیک بکشید

Land on any rooftop in hospital Erangel 1 time classic mode
در حالت کلاسیک 1 بار روی هر پشت بامی در بیمارستان فرود بیایید

(week 4 & 5 only) Spend 100 minutes in matches
100 دقیقه را در بازی سپری کنید ( فقط هفته چهارم و پنجم )

Eliminate 3 enemies with Bolt action rifles in Erangel in classic mode
3 دشمن را با تفنگهای اکشن Bolt در ارانگل در حالت کلاسیک بکشید

Travel more then 7000 meters while operating any vehicle with teammates in it in classic mode

بیش از 7000 متر سفر کنید در حالی که هر وسیله نقلیه ای را با هم تیمی ها در آن به صورت کلاسیک کار میکنید

Eliminate players with the pan 2 time with teammates in classic mode
2 دشمن را با پن به همراه همتیمی در حالت کلاسیک بکشید

Destroy 12 vehicle tires in classic mode
12 لاستیک خودرو را در حالت کلاسیک پنچر کنید

Eliminate 2 enemies with s686 in classic mode
۲ دشمن را با s686 شاتگان در حالت کلاسیک بکشید

Pick up military Vest (Lv.3) in 12 matches in classic mode
جلیقه (3.L) را در 12 مسابقه در حالت کلاسیک بردارید

Use med kit 5 times in classic mode
از کیت پزشکی 5 بار در حالت کلاسیک استفاده کنید

Complete 12 matches in any mode
12 مسابقه را در هر حالتی کامل کنید

Send space gifts to 8 different friends
برای 8 دوست مختلف گیفت (چیکن) بفرستید