ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A2

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A2
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

ترجمه ماموریتهای هفته پنجم سیزن A2

Use Energy Drink 10 times in Classic mode
10 بار در مود کلاسیک از نوشابه انرژی زا استفاده کنید

ELITE] eliminate 3 players while prone
3 نفر را درمود کلاسیک در حالی که دراز کشیده هستید بکشید

Repeatable] Week 5 only) Spend 100 minutes in matches
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته پنجم)

Eliminate 20 enemies with Assault rifle in erangel in Dlensis
20 نفر را با اسلحه های رایفل در مود کلاسیک در Erangle بکشید

اگر نیاز دارید ویدیو در مورد این موضوع یعنی ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A2 را تماشا کنید می توانید از لینک زیر استفاده کنید ؛

لینک تماشا ویدیو ترجمه میشن های ارپی

Complete S matches with friends in classic Mate or Battle
Royale Dragon Ball Super
5 مچ در مود کلاسیک یا بتل رویال dragon ball super کامل کنید

Pick up an AWM i time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک AWM بردارید

Eliminate 10 enemies with m416 in Classic Mode
10 نفر را با اسلحه M416 بکشید

(Weak 5 anly) Log into the game on a total of 2 days

به طور کلی 3 روز وارد بازی شوید فقط هفته پنجم

Eliminate I enemy with kar98

1 نفر را با Kar98 در مود کلاسیک بکشید

Travel more than 2000 meters while operating any vehicle in

بیشتر از 2000 متر با ماشین دلخواه در مود کلاسیک رانندگی کنید

Visit the Social Lobby of 3 different friends.

به 3 لابی اجتماعی دوستان متفاوت خود بروید
Pick up the Flare gun for 3 matches with teammates
با هم تیمیهای خود 3 بار در مود کلاسیک فلرگان بردارید ,

1 time win the match when you have spetsnaz helmet lv3
1 بار در مود کلاسیک در حالی که کلاه لول سه دارید وین بگیرید

شاید بکارتون بیاد؛

ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A2

ترجمه ماموریتهای هفته ششم سیزن A2

Equip 2 firearms with full attachments at the same time

2 اسلحه با تجهیزات کامل در یک زمان در مود کلاسیک بردارید

5 1 نفر را با اسلحه M762 در مود کلاسیک بکشید

Eliminate 3 enemy with m249 in Classic Mode matches.
3 نفر را با اسلحه M249 در مود کلاسیک بکشید

Eliminate players with vehicles 1 time
1 نفر را با ماشین با هم تیمی های خود در مود کلاسیک بکشید

Eliminate enemy with DBS in Classic Mode
1 نفر را با اسلحه DBS در مود کلاسیک بکشید

Eliminates with Pistol in any made
3 نفر را با Pistol در مود دلخواه بکشید

(Week 6 only) Log into the game as a total of 3 days
طور کلی 3 روز وارد بازی شوید (فقط هفته ششم)

1 eliminate with M762 in Classic Mode

شاید بکارتون بیاد؛

ترجمه ماموریت های ارپی هفته اول و دوم سیزن A2 پابجی موبایل

Deal 500 damage in Arena Mode
500 دمیج در مود آرنا وارد کنید

Rescue a teammate 1 time in Classic Mode or Battle Royale Dragon Ball Super
1 بار در مود کلاسیک يا بتل رويال Dragon ball super هم تیمی خود را نجات دهید

10 time use first aid kit in Classic mode
10 بار از First aid kit در مود کلاسیک استفاده کنید

Pick up ghillie suit 1time in classic Mode
1 بار در مود کلاسیک لباس استتار بردارید
200 damage in headshot in classic match
200 دمیج با هدشات در مود کلاسیک وارد کنید
100 minutes in match (only week 6)
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته ششم)