ترجمه ماموریت های آرپی هفته چهارم تا هشتم از سیزن A1

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی هفته چهارم تا هشتم از سیزن A1
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

اگر نیاز دارید ویدیو تماشا کنید در مورد ترجمه ماموریت های آرپی میتونید بزنید اینجا

قصد خرید یوسی دارید؟! می خوای یک جای مطمئن بهت معرفی کنم؟!

استیت تیوی

لینک ثبت سفارش از تیم استیت تیوی

ترجمه ماموریتهای هفته هشتم سیزن A1

Elminate 3 enemies in a single match in Classic Mode

3 نفر را در یک مچ در مود کلاسیک بکشید

Landing in Hospital (range) time in Dessic
1 بار روی یکی از سقفهای Hospital در Erangle مود کلاسیک فرود بیایید

Complete 5 matches in any made.
۵ مچ در مود دلخواه کامل کنید

Spend 100 minutes in matches
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط (هفته هشتم و نهم)

Eliminate 3 enemies with Bolt Action Rifles in Erangel in Classic Made

3 نفر را با اسلحه های اسنایپ تک تیر در Erangle مود کلاسیک بکشید

Travel more than 7000 meters while operating any vehicle
بیشتر از 7000 متر با ماشین دلخواه با هم تیمی خود در مود کلاسیک رانندگی کنید

Eliminate players with the Pan 1 time with teammates in
1 نفر را با Pan با هم تیمی های خود در مود کلاسیک بکشید

Obtain 50 Contribution Points during the Clan Battle event
50 امتیاز در رویداد Clan battle دریافت کنید

| Eliminate 2 enemies with S586 in Classic Mode
2 نفر را با اسلحه S686 در مود کلاسیک بکشید

Log into the game on a total of 3 days
سه روز وارد بازی بشید.

Use Painkiller 1 time in Classic Made
1 بار در مود کلاسیک از painkiller استفاده کنید

Pick up a Police Vest (Lv. 2) 1 time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک جلیقه لول دو بردارید

Send Space Gifts to I friend.
به یکی از دوستانتان Space gift بفرستید

ترجمه ماموریتهای هفته هفتم سیزن A1

Pick up Melatav Cocktail in 5 matches in Classic Mode

5مچ در مود کلاسیک Molotov cocktail بردارید

Give 12 LIKES to teammates.
12 لایک به هم تیمی های خود بدهید

Eliminate 2 enemies with headshots in Classic Mode
2 نفر را با هدشات در مود کلاسیک بکشید

Friend Beast) eliminate 10 enemies with SMG gun in Erangel in classic match
10 نفر را با اسلحه های SMG در Erangle مود کلاسیک بکشید

Eliminate f every with Shotguns in Erangal in Classic Mode
1 نفر را با اسلحه Shotgun در مپ ارانگل مود کلاسیک بکشید

Open air drops 6 times with teammates in Classic Mode

6 بار با هم تیمی های خود در مود کلاسیک دراپ باز کنید

Eliminate & enemies with DP-28 in any mode.

5 نفر را با اسلحه 28_DP در مود دلخواه بکشید

Pick up SCAR-L in Smutches in Classic Mode

5 بار در مود کلاسیک SCAR_L بردارید

(Week 7 only) Log into the game on a total of 3 days.

3 روز وارد بازی شوید(فقط هفته هفتم)

Pick up a Extended Quickdraw Mag 1 time in Classic Mode

1 بار در مود کلاسیک Exstended Quickdraw Mag بردارید

Destroy 2 vehicle tires in Classic Mode

2 لاستیک ماشین در مود کلاسیک نابود کنید

Restore 100 Health in Classic Mode

100 واحد در مود کلاسیک جون بزنید

A1 ترجمه ماموریتهای هفته ششم سیزن

(ELITE) Use First Aid Kit 10 times in Classic Mode
10 بار در مود کلاسیک از First aid kit استفاده کنید

(ELITE) Pick up Ghillie Suite Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک لباس استتار بردارید

(ELITE) Deal a total of 200 damage with headshots in Classic Mode
200 دمیج با هدشات در مود کلاسیک وارد کنید

[Repeatable] (West B asly) Spend 100 minutes in matches
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته ششم

Equip 2 firearms with full attachment at the same time in
5 بار در مود کلاسیک 2 اسلحه با تجهیزات کامل در یک زمان بردارید

(Friend Bonus) Eliminate 3 anemies with m249 in Classic Mode
3 نفر را با اسلحه M249 در مود کلاسیک بکشید

[Team Best) Eliminate players with vehicles I time with teammates in Classic Made
1 نفر را با هم تیمی خود در مود کلاسیک با ماشین بکشید

with DBS in Classic Mode
1 نفر را با اسلحه DBS در مود کلاسیک بکشید

(Weekly) Lang into the game an a total of 2 days.
3 روز در کل به بازی وارد شوید فقط هفته ششم)

Rescue teammates I time in Classic Mode
500 دمیج در مود آرنا وارد کنید Ma 1 بار هم تیمی خود را در مود کلاسیک نجات دهید

Kill 3 enemy with pistol in any mode
3 نفر را با Pistol در مود دلخواه بکشید

Kill 1 enemy with m762 in Classic mode
1 نفر را با اسلحه M762 در مود کلاسیک بکشید

ترجمه ماموریتهای هفته پنجم سیزن A1

Use Energy Drink times in Classic mode
10 بار در مود کلاسیک از نوشابه انرژی زا استفاده کنید

HUTE) Eliminate 2 players while prese in Classic Hudu.

(Repeatable (Meat S male) Sound 1000 minutes in netches
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته پنجم

Travel than 2000 meters while sperating any Classic Mode
بیشتر از 2000 متر در مود کلاسیک با ماشین دلخواه رانندگی کنید

Visit the Social Labby af 3 different friends
3 بار به لابی اجتماعی دوستان متفاوت خود بروید

Eliminate 20 anemies with Assault Rifles in Erangel in Classic mode
20 نفر را با اسلحههای رایفل در مود کلاسیک در Erangle بکشید

[Friend Bloms) Complete 5 matches with friends in Classic Made
5 مچ با دوستانتان در مود کلاسیک کامل کنید

Pick up the Flare Gun in 3 matches with teammates in Classic mode
3 مچ با هم تیمیهای خود در مود کلاسیک فلر گان بردارید

Pick up an AWM 1 time in Classic Mode.
1 بار در مود کلاسیک AWM بردارید

1match when you have spetsnaz helmet lv3 win the match
1 بار در مود کلاسیک در حالی که کلاه لول سه دارید وین بگیرید

3 eliminate when prone kill the enemy
3 نفر را در مود کلاسیک در حالی که دراز کشیده هستید بکشید

Eliminate 10 enemy with m416 in Classic mode
10 نفر را با اسلحه M416 در مود کلاسیک بکشید

3day login into match
3 روز وارد بازی شوید فقط هفته پنجم

Eliminate 1 enemy with kar98
1 نفر را در مود کلاسیک با Kar98 بکشید